DREAM DOM Estates - Podatek od sprzedaży nieruchomości. Podatek przy zakupie nieruchomości.

Podatek od sprzedaży nieruchomości. Podatek przy zakupie nieruchomości.

Czy istnieje podatek od wzbogacenia o którym często mówią kupujący lub sprzedający nieruchomości?

Rozwiewamy wątpliwości – nie ma takiego rodzaju podatku.

Istnieją natomiast inne podatki, które wiążą się z obrotem nieruchomościami i o nich będzie ten artykuł.

Transakcja sprzedaży – kupna nieruchomości  jest zwolniona z podatku VAT, jednak podlega opisanym niżej  rodzajom opodatkowania.

 

Co zapłaci kupujący nieruchomość?

Nabywający nieruchomość podczas zakupu zapłaci podatek od czynności cywilno -  prawnych zwany podatkiem PCC.

 - jest jeden wyjątek, kiedy kupujący nie musi płacić PCC – wtedy gdy nabywa nieruchomość na rynku pierwotnym, od dewelopera, który to uiszcza opłatę podatkową w postaci VAT.

- wysokość podatku PCC wynosi 2%

- opłata zawsze jest pobierana przez notariusza podczas podpisywania umowy przeniesienia własności nieruchomości, po czym przekazywana przez niego do Urzędu Skarbowego

- opłatę PCC pokrywa kupujący (wraz z innymi opłatami sądowymi i notarialną)

Co zapłaci sprzedający nieruchomość?

Zbywający ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% od  dochodu ze sprzedaży, ale tylko w przypadku, gdy zbywa nieruchomość przed upływem 5 lat podatkowych (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabył).

W jakich sytuacjach można liczyć na zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w okresie krótszym niż 5 lat od jej nabycia?

-  gdy mamy do czynienia z nieruchomością nabytą w drodze spadku. Wówczas za termin jej nabycia uznaje się datę jej nabycia przed spadkodawcę.

- w przypadku rozwodu  lub śmierci współmałżonka.

Wówczas za datę nabycia nieruchomości uznaje się datę jej zakupu do majątku wspólnego. ( Wcześniej była to data śmierci współmałżonka lub data podziału majątku po rozwodzie)

- w przypadku, gdy dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na realizację własnych celów mieszkaniowych, tj. zakup działki budowlanej, domu lub mieszkania oraz przebudowa, rozbudowa lub remont zakupionego lokum. Warto dodać, że termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej to 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

 

Jak liczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości oraz dochód zwolniony od podatku?

 

DOCHÓD = ( PRZYCHÓD Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU) + SUMA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

 

Dochód  - różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodu.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości -wartość wyrażona w cenie określonej w umowie przeniesienia własności.

Koszty uzyskania przychodu – to np. opłaty notarialne, koszty pośrednictwa.

Odpisy amortyzacyjne – koszty amortyzacji poniesione np. w ramach prywatnego najmu.

PRZYCHÓD = WARTOŚĆ WYRAŻONA W CENIE OKREŚLONEJ W UMOWIE – KOSZTY ODPŁATNEGO ZBYCIA

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU = UDOKUMENTOWANE KOSZTY NABYCIA ( LUB WYTWORZENIA) + WYDATKI NA CELE MIESZKANIOWE

 

Koszty nabycia nieruchomości 

Cena zakupu i inne wydatki związane z tym nabyciem, takie jak np.:

- wynagrodzenie notariusza,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,

- opłata sądowa od wniosku o wpis nieruchomości do księgi wieczystej.

 

Wydatki na cele mieszkaniowe

Nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości poczynione w czasie jej posiadania 
np. wydatki na modernizację lokalu. Istotne jest, aby nakłady te były udokumentowane na podstawie faktur VAT.

 

DOCHÓD ZWOLNIONY = DOCHÓD X WYDATKI NA CELE MIESZKANIOWE / PRZYCHÓD

 

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, w terminie od dnia15 lutego do 30 kwietnia należy zgłosić zeznanie roczne ( PIT-39), w którym podatnik ma obowiązek wykazać dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe poniósł przed złożeniem zeznania, czy zamierza je ponieść w okresie kolejnych 3 lat.

Sprzedaż czy zakup mieszkania mogą wydawać się całkiem proste.

Okazuje się jednak, że potrzebna jest obszerna wiedza w różnych dziedzinach, aby w całym procesie nie pominąć żadnych wymaganych prawem czynności.

Jak zadbać o bezpieczny przebieg transakcji? Zlecić ją profesjonaliście, który dopilnuje aby nic nie umknęło naszej uwadze.

 

Powierz sprzedaż w dobre ręce 

Łączymy nieprzeciętnych ludzi z wymarzonymi nieruchomościami

Dreamdom Estates

Biuro nieruchomości

Białystok

DREAM DOM Sp. z o.o.
ul. Krakowska 5 lok 607,
Białystok

 

Pon-Pią: 08:00 - 18:00
Sob: 09:00 - 16:00